Článek o PD na Brněnském Deníku

„Parkovací dům v brněnské Purkyňově ulici po úpravě nabídne méně stání. Místní obyvatelé i zahrádkáři navzdory tomu jeho výstavbu v lokalitě odmítají. Navrhují alternativní řešení na nedaleko vzdálených místech.“

Zdroj: https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/parkovaci-dum-purkynova-po-ucelove-uprave-zmensili-kritika-mistnich-trva-2021060.html

Autor: Mgr. Oldřich Haluza

Dopis zastupitelům MČ Královo Pole

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé Městské části Brno – Královo Pole,

dovolujeme si opět se na Vás obrátit v záležitosti týkající se plánované výstavby parkovacího domu v ulici Purkyňova.

Občané Králova Pole vždy prosazovali, aby pro umístění parkovacího domu P+R byly zváženy a prověřeny také jiné lokality, zejména umístění parkovacího domu do severních „brýlí“ sjezdu z dálnice na křížení Hradecké a Purkyňovy. Tato varianta byla politickou reprezentací vždy a priori odmítána s tím, že ji údajně neumožňují technické normy.

Podle námi oslovených odborníků jsou však výstavba i dopravní napojení parkovacího domu možné v obou „brýlích“ sjezdů z dálnice, tedy jak před, tak za ulicí Hradeckou. Dopravní napojení by totiž nevyžadovalo napojení do větve sjezdu, neboť obě diskutované plochy v „brýlích“ přiléhají přímo k ulici Purkyňova, stejným způsobem jako dosud protěžovaná lokalita.

Představitelé města Brna již uznávají, že překážka, která údajně bránila umístění parkovacího domu k dálnici, neexistuje. 

Žádáme Vás proto, abyste vzali na vědomí, že místní obyvatelé silně preferují tuto alternativní variantu, která je ve všech směrech výhodnější oproti variantě připravované. Jednoznačné výhody umístění parkovacího domu k dálnici spočívají zejména v následujícím:

nedošlo by k zastavění prostoru využitelného pro rekreaci obyvatel;
nedošlo by k likvidaci rozsáhlé vzrostlé zeleně, mimořádně důležité pro klima lokality a životní pohodu obyvatel;
nedošlo by ke znehodnocení rozsáhlého klidového území zeleně, dnes využívaného převážně jako zahrádky a do budoucna plánovaného pro umístění parku;
nedošlo by k zavlečení automobilové dopravy do obydlené klidové zóny mimo okolí dálnice, oproti tomu na aktuálně zvažovaném místě by tento základní    smysl parkování P+R nebyl vůbec naplněn;
⦁ byla by plně zachována možnost využití parkovacího domu návštěvníky sportovního areálu – dochozí vzdálenost je do 250 m, což je zcela optimální a běžné;
⦁ ještě lépe by byl naplněn požadavek umístění parkování P+R do blízkosti stanice MHD;
⦁ projekt by získal podporu místních obyvatel;
zjednodušil by se schvalovací proces, neboť projekt by nemusel být z hlediska vlivů na životní prostředí posuzován společně s dalšími projekty plánovanými v rámci sportovního areálu.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,jsme přesvědčeni, že veřejností navrhované řešení je ve všech směrech daleko vhodnější oproti řešení aktuálně prosazovanému městem navzdory silnému odporu místních obyvatel. Žádáme Vás proto, aby zastupitelstvo městské části Brno – Královo Pole místní veřejnost v této záležitosti podpořilo a přijalo usnesení o prověření alternativních lokalit pro výstavbu parkovacích domů v oblasti kolem ulice Purkyňova, zejména lokality „brýlí“ sjezdů z dálnice na křížení Hradecké a Purkyňovy.

Žádáme rovněž o Vaši reakci na tuto naši žádost a argumenty.

Děkujeme, s pozdravem Za Občanské sdružení Královo Pole, z. s.

29.1.2021. – rozvoj areálu “Purkyňova – Vodova – Srbská“

Hned na začátek: Nejsme proti rekonstrukci a rozumnému rozvoji. 

Při realizaci stávajících plánů má ale dojít k výraznému zvýšení celkového ruchu a k vykácení téměř všech vzrostlých stromů v této oblasti.  

Územní studie navíc doporučuje nově naplánované “náhradní” plochy zeleně ponechat do budoucna jako rezervu pro další rozvoj sportovního areálu a rezervu pro parkování!

Přikládáme shrnutí aktuálně plánovaných změn a na přiloženém obrázku zdůraznění, kde se pravděpodobně bude kácet.

1) Rozšíření a rekonstrukce fotbalového stadionu na Srbské 

Co se týče rozšíření kapacity, tak dosavadní vyjádření se pohybují od navýšení o 3000 míst až po navýšení na kapacitu 20 000 diváků. Při rekonstrukci půjde i o zastřešení stadionu a úpravy tribun. Kolem tribun vzniknou náměstí, která budou (dle nákresu) nejspíš vyžadovat vykácení přilehlé zeleně. 

Městská část navýšení zatím nepodporuje, čeká ale na další podklady od Zbrojovky.

2) Zahrádky a ulice Červinkova

Je plánováno zrušení zahrad. Část zahrad má být předělána na park. V územní studii je navrhováno, aby tato plocha parkové zeleně mohla být do budoucna využita i jako rozvojová plocha sportovního areálu!

Část plochy zahrádek bude předělána na dopravní koridor vedoucí paralelně s ulicí Červinkova – od ulice Purkyňova k fotbalovému stadionu.

Ulice Červinkova bude “odstíněna“ zeleným pásem, který by dle návrhu mohl sloužit i jako rezerva pro parkovací místa.

3) Dojde k přesunu točny na konečné trolejbusu 32.

V souvislosti s tím hrozí (dle nákresu) kácení přilehlých stromů

4) Projekt parkovacího domu a parkoviště na ulici Purkyňova

Aktuálně je v plánu 497 parkovacích míst! (Od 500 míst je třeba posouzení vlivu na životní prostředí!). Připomínky ministerstva životního prostředí ke stavbě nebyly vypořádány. Pokácet zde bude třeba kolem 150 stromů.

U projektu je zažádáno o vydání územního rozhodnutí. Zahájení územního řízení bylo na žádost města Brna zatím odloženo – do 31.3.2020.

5) Hala Vodova 

Areál bude rozšířen o tréninkovou halu pro míčové sporty. Hala bude navazovat na “starou” halu Vodova a bude se rozkládat na ploše asfaltového venkovního hřiště. I zde budou muset stromy ustoupit.

Tyto záměry by dle našeho názoru měly být posouzeny komplexně, jelikož jejich celkový kumulativní vliv na naše životní prostředí bude obrovský.
Územní studie dostupná na: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/UPP/US_Areal_Purkynova_Vodova_Srbska/__textova_a_tabulkova_cast.pdf

14.12.2020 – info k rozšiřování areálu Srbská/Vodova

Na základě informací z tisku a územního studie dostupné na: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/UPP/US_Areal_Purkynova_Vodova_Srbska/__textova_a_tabulkova_cast.pdf

reálně hrozí do budoucna možnost téměř absolutní likvidace dnešní zeleně v prostoru sportovního areálu, včetně zahrádkářské kolonie a parkové zeleně, která ji má nahradit!

1) Rozšíření a rekonstrukce fotbalového stadionu na Srbské – Co se týče rozšíření kapacity tak dosavadní vyjádření se pohybují od navýšení o 3000 míst až po navýšení na kapacitu 20 000 diváků!!! V rámci rekonstrukce půjde o zastřešení, podstatné úpravy tribun, zrušení atletického oválu aj.

2) Zahrádky TESLA – je plánováno zrušení zahrádek. Část zahrádek má být předělána na park. V územní studii je psáno, že tato plocha parkové zeleně však může být do budoucna využita jako rozvojová plocha sportovního areálu!!! Část plochy zahrádek bude předělána na dopravní koridor vedoucí od ulice Purkyňova k fotbalovému stadionu. 3) Projekt parkovací dům a parkoviště na ulici Purkyňova – Aktuálně je v plánu 497 parkovacích míst!! (Od 500 míst je třeba posouzení vlivu na životní prostředí!!). Připomínky ministerstva životního prostředí ke stavbě nebyly vypořádány. U projektu je zažádáno o vydání územního rozhodnutí. Zahájení územního řízení bylo na žádost města Brna zatím odloženo – do 31.3.2020.

4) Hala Vodova – Areál bude rozšířen o tréninkovou halu pro míčové sporty. Hala bude navazovat na “starou” halu Vodova a bude se rozkládat na ploše asfaltového venkovního hřiště. 

Během rekonstrukce fotbalového stadionu vzniknou kolem tribun náměstí, které budou nejspíš vyžadovat vykácení přilehlé zeleně. Dojde k přesunu točny na konečné trolejbusu 32. V souvislosti s tím hrozí kácení přilehlých vzrostlých stromů.

Tyto záměry by dle našeho názoru měly být posouzeny komplexně, jelikož jejich vliv na naše životní prostředí bude obrovský!!!

4.12.2020 – sdělení k žádosti o poskytnutí informace

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace společností BKOM a.s.. Žádali jsme doložit:

1 Analýzu dopravního napojení parkovacího domu Purkyňova
2. Dendrologický průzkum
3. Projekt náhradní výsadby
4. Žádost o vydání územního rozhudnutí k záměru výstavby parkovacího domu na ulici Purkyňova v Králově Poli, a to včetně veškeré související dokumentaci připojené k žádosti

17.11.2020 – odmítnutí žádosti o informace

Odpověď investičního odboru MMB na naši žádost o informace ohledně:

  1. analýzy dopravního napojení parkovacího domu Purkyňova;
  2. dendrologického průzkumu;
  3. projekti náhradní výsadby;
  4. územní studie Areálu Purkyňova – Vodova – Srbská;
  5. zdrojů financování výstavby parkovacího domu Purkyňova.
QR Code Business Card