Vlivy na životní prostředí

Společně s odborníky jsme připravili několik informací k vlivům na životní prostředí, který stavba parkovacího domu v této lokalitě může (a pravděpodobně bude) mít. Níže uvedené argumenty reagují na oznámení Brněnských komunikací a.s. pro EIA – viz. dokumenty.

Vlivy na ovzduší

Rozptylová studie se nezabývá aktuální imisní zátěží v okolí posuzovaného místa výstavby, neproběhlo zde měření, které by prokázalo skutečné hodnoty imisního pozadí. Pozaďové hodnoty v rozptylové studii byly přebrány z míst vzdálených od lokality 1,6 (Kroftova) až
3,6 (Dětská nemocnice) km vzdušnou čarou. I když se jedná o metodicky správný postup
a výpočet, nemusí výsledky úplně odpovídat skutečnému stavu na lokalitě. Uvažované odvětrávání jednotlivých podlaží parkovacího domu je uvažováno otvory v obvodovém plášti budovy. Vzdálenost nejbližšího obytného 13 podlažního bytového domu Herčíkova 2494/6 od parkovacího domu je cca 190 m vzdušnou čarou, od pozemního parkoviště cca 75 m a od nejbližší zahradní chatky cca 10 m. Předpoklad, že za tohoto stavu nedojde k nepřípustné zátěži obyvatel výfukovými zplodinami se nezdá pravděpodobný.

Vlivy hluku

Z textu hlukové studie, tvořící přílohu oznámení, je zřejmé, že měření stávající hladiny hluku u výpočtových bodů nebylo provedeno. Jako hodnoty hlukového pozadí pro hodnocení změny akustických poměrů u bytových domů na ulici Herčíkova byly použity ekvivalentní hladiny akustického tlaku u bytových domů deklarované Strategickou hlukovou mapou aglomerace Brno MZ ČR. Z tabulek 7 a 8 v Oznámení záměru vyplývá, že u domu označeného č. 1 (Herčíkova 6) jsou limitní hodnoty pro 1-3 podlaží (cca 3-9 m) překročeny pro denní dobu
a do výšky cca 24 m (cca 8 podlaží, výše výpočty nesahají) i pro noční dobu již nyní, u 45-8 podlaží (cca 12-24 m) chybí k dosažení limitní hodnoty 0,2-0,5 dB. U domu označeného č. 2 (Herčíkova 8) jsou limitní hodnoty pro noční dobu do výšky cca 24 m (cca 8 podlaží, výše výpočty nesahají) překročeny již nyní, pro denní dobu chybí k dosažení limitní hodnoty
3-3,4 dB. Připočtený přírůstek parkovacího domu je pro denní dobu u domu Herčíkova 6 uváděn ve výši 37,3 dB, u domu Herčíkova 8 ve výši 35,8 dB, pro noční dobu u domu Herčíkova 6 uváděn ve výši 30,3 dB, u domu Herčíkova 8 ve výši 28,7 dB. V součtu pozadí
a vlivu parkovacího domu je u obou domů pro denní i noční dobu uvedena pozaďová hodnota a rozdíl nula, tedy vliv parkovacího domu je nulový. Závěrečné konstatování, že
v nejexponovanějších venkovních chráněných prostorech staveb provozem novostavby parkovacího domu nedochází k překročení těchto hladin pro denní a noční dobu a nedochází ani k hodnotitelné změně ekvivalentních hladin akustického tlaku v denní i noční době a že
i po připočtení vlivu provozu parkovacího domu nebudou limity překročeny, je už jenom „třešničkou na dortu“. Požadujeme zpracování věrohodné hlukové studie.

Zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu

Součástí příloh Oznámení není dopravní studie, zohledňující vliv provozu parkovacího domu na stávající dopravní situaci, včetně uvedení stávajících a výhledových intenzit dopravy. Není zohledněna situace, kdy při akci v hale Vodova bude přes tramvajovou trať a dvoupruhovou vozovku v těsné blízkosti mimoúrovňové křižovatky Hradecká v krátké době najíždět a po skončení akce vyjíždět cca 500 osobních automobilů. Při uvažovaném vjezdu přes závorový systém lze předpokládat v daném úseku stametrové kolony vozidel a kolaps místní dopravy. V oznámení není tato situace ani zmíněna, ani řešena. Požadujeme zpracování dopravni studie, která bude řešit vliv provozu parkovacího domu na stávající dopravní situaci, včetně vlivu nárazové dopravy při konání akcí v hale Vodova.

Konstatování, že při vlastním provozu dojde jenom k velmi mírnému navýšení provozu na ulici Purkyňova, není ničím doloženo, v textu Oznámení nejsou údaje o sčítání dopravy v místě plánované stavby, ze kterých by tento závěr vyplýval. Navíc o něčem takovém by bylo možné hovořit v případě, že by uváděné počty vozidel najížděly a vyjížděly průběžně v průběhu dne. Nicméně v textu Oznámení se hovoří hlavně o návštěvnících haly Vodova, což znamená, že nájezdy a výjezdy vozidel budou akumulovány do velmi krátké doby, což už je výrazný nárůst dopravy a komplikace dopravní situace v místě.

Vliv na ovzduší a klima

Není pravda, že záměr nebude mít žádný vliv na klima. V makroklimatickém měřítku je to pravda, z hlediska mikroklimatických podmínek lze vliv očekávat. Stromová a keřová vegetace zejména v horkých letních měsících svoje nejbližší okolí ochlazuje a zadržuje vláhu. Bude-li z větší části nahrazena zpevněnými plochami a trávníky, způsobí to nepochybně nárůst teploty v okolí. Zejména rozpálené betonové zdi parkovacího domu budou vyzařovat teplo ještě dlouho do noci.

QR Code Business Card