Dopis zastupitelům MČ Královo Pole

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé Městské části Brno – Královo Pole,

dovolujeme si opět se na Vás obrátit v záležitosti týkající se plánované výstavby parkovacího domu v ulici Purkyňova.

Občané Králova Pole vždy prosazovali, aby pro umístění parkovacího domu P+R byly zváženy a prověřeny také jiné lokality, zejména umístění parkovacího domu do severních „brýlí“ sjezdu z dálnice na křížení Hradecké a Purkyňovy. Tato varianta byla politickou reprezentací vždy a priori odmítána s tím, že ji údajně neumožňují technické normy.

Podle námi oslovených odborníků jsou však výstavba i dopravní napojení parkovacího domu možné v obou „brýlích“ sjezdů z dálnice, tedy jak před, tak za ulicí Hradeckou. Dopravní napojení by totiž nevyžadovalo napojení do větve sjezdu, neboť obě diskutované plochy v „brýlích“ přiléhají přímo k ulici Purkyňova, stejným způsobem jako dosud protěžovaná lokalita.

Představitelé města Brna již uznávají, že překážka, která údajně bránila umístění parkovacího domu k dálnici, neexistuje. 

Žádáme Vás proto, abyste vzali na vědomí, že místní obyvatelé silně preferují tuto alternativní variantu, která je ve všech směrech výhodnější oproti variantě připravované. Jednoznačné výhody umístění parkovacího domu k dálnici spočívají zejména v následujícím:

nedošlo by k zastavění prostoru využitelného pro rekreaci obyvatel;
nedošlo by k likvidaci rozsáhlé vzrostlé zeleně, mimořádně důležité pro klima lokality a životní pohodu obyvatel;
nedošlo by ke znehodnocení rozsáhlého klidového území zeleně, dnes využívaného převážně jako zahrádky a do budoucna plánovaného pro umístění parku;
nedošlo by k zavlečení automobilové dopravy do obydlené klidové zóny mimo okolí dálnice, oproti tomu na aktuálně zvažovaném místě by tento základní    smysl parkování P+R nebyl vůbec naplněn;
⦁ byla by plně zachována možnost využití parkovacího domu návštěvníky sportovního areálu – dochozí vzdálenost je do 250 m, což je zcela optimální a běžné;
⦁ ještě lépe by byl naplněn požadavek umístění parkování P+R do blízkosti stanice MHD;
⦁ projekt by získal podporu místních obyvatel;
zjednodušil by se schvalovací proces, neboť projekt by nemusel být z hlediska vlivů na životní prostředí posuzován společně s dalšími projekty plánovanými v rámci sportovního areálu.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,jsme přesvědčeni, že veřejností navrhované řešení je ve všech směrech daleko vhodnější oproti řešení aktuálně prosazovanému městem navzdory silnému odporu místních obyvatel. Žádáme Vás proto, aby zastupitelstvo městské části Brno – Královo Pole místní veřejnost v této záležitosti podpořilo a přijalo usnesení o prověření alternativních lokalit pro výstavbu parkovacích domů v oblasti kolem ulice Purkyňova, zejména lokality „brýlí“ sjezdů z dálnice na křížení Hradecké a Purkyňovy.

Žádáme rovněž o Vaši reakci na tuto naši žádost a argumenty.

Děkujeme, s pozdravem Za Občanské sdružení Královo Pole, z. s.

QR Code Business Card